محصولات - زرآفرین

دستاورد Description

این نرم افزار به سفارش سازمان کل آموزش و پرورش استان کرمان تهیه و تولید شده است و به اتوماسیون فرایند صدور و مدیریت تشویق نامه های این سازمان می پردازد. این سامانه که به صورت کاملاً سرویس گرا تهیه شده است، بر مبنای زیر ساخت سرویس گرا خود و از طریق وب.سرویس ها در تعامل مستقیم با دیگر سامانه های سازمان آموزش و پرورش می باشد و بسیاری از هزینه های سازمان آموزش و پرورش را کاهش داده است.

 

دمو از این نرم افزار

More Information