محصولات - مدیریت ثبت کارکرد پرسنل سازمان

دستاورد Description

سیستم مدیریت ثبت کارکرد پرسنل به منظور ثبت، مدیریت، کنترل و کسب آمارهای مختلف از میزان کارکرد پرسنل سازمان استفاده می شود. در این سامانه هریک از کاربران قادر است پس از ورود به سامانه، نسبت به ثبت کارکرد خود اقدام کند. در نهایت مدیران سازمان می توانند براساس داده ثبت شده به بررسی کارکرد پرسنل پایین دست و مشاهده نمودارهای آماری مختلف از کارکرد مجموعه سازمان خود بپردازند

More Information