محصولات - خدمات خانگی

دستاورد Description

سامانه خدمات خانگی سیستمی است که به درخواست وزارت کار و سازمان کل بهزیستی استان کرمان تهیه و تولید شده است و در آستانه بهره برداری قرار دارد. این سامانه با هدف ایجاد اشتغال برای قشری از جامعه که توانایی ایجاد کسب و کار مستقل ندارند، تهیه شده است.

 

More Information