حوزه علوم انسانی

علوم انسانی شامل همه دانش هایی است که انسان در محور آن ها قرار می گیرد.اگر چه امروزه فناوری های مختلف از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از امور زندگی ما را در بر گرفته. لیکن طریقه استفاده، کارکرد و جهت گیری این تکنولوژی و علوم مهندسی توسط علوم انسانی نظیر فرهنگ، اقتصاد و مدیریت، تعیین و کنترل می شود.
در سازمان ها علاوه بر منابع مالی و فیزیکی و فرایندهای عمومی و تخصصی آن، فرهنگ سازمانی نقش اصلی در بکارگیری و جهت دهی و روابط مابین اجزای آن دارد و این فرهنگ ریشه در اخلاق و دانش تک تک انسان هایی دارد که در آن سازمان کار می کنند.
لذا ما برای اداره جهت دهی به زندگی اجتماعی و فردی نیازمند سیستم هایی هستیم که بر اساس آنها برای جامعه برنامه ریزی نماییم .
شرکت کامپیوتری زراوند بنا به تجربیات چند ده خود به این درجه از بلوغ سازمانی رسید با طراحی سیستم های اختصاصی در حوزه علوم انسانی، کمک موثرو تسهیل کننده ای برای بهره وری بیشتر سازمان ها و رضایت فردی ایجاد نماید.
در همین رابطه از سال 1382 اولین گام را جهت مطالعه آغاز، و هم اکنون بعد از سالها کار پژوهشی و مشاوره با صاحبنظران علوم اجتماعی، روانشناسی،جامعه شناسی و علوم زیستی آماده عرضه اولین محصول خود در این رابطه در سال 1396 می باشد.


محصولات حوزه علوم انسانی