خرید و یا تمدید پشتیبانی

توجه کنید قبلا تهیه بسته پشتیبانی حتما با ما تماس بگیرید بسته ها بسته به نوع نیاز شما متغیر خواهد بود

پشتیبانی عادی

شامل 3 درخواست نغییرات قالب
پشتیبانی تلفنی 5 عدد
20عدد پشتیبانی تیکیت

پشتیبانی حرفه ای

شامل 7 درخواست نغییرات قالب
پشتیبانی تلفنی 10 عدد
40 راهنماعدد پشتیبانی تیکیت
4 عدد رفع نقص

پشتیبانی ویژه

شامل 15 درخواست نغییرات قالب
پشتیبانی تلفنی 20عدد
100 عدد پشتیبانی تیکیت
7 عدد رفع نقص

پشتیبانی نامحدود

شامل پشتیبانی فنی ویژه
تعداد درخواست ها نامحدود