برگزاری دور جدید جلسات کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانه ای استان کرمان

برگزاری دور جدید جلسات کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانه ای استان کرمان

برگزاری دور جدید جلسات کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانه ای استان کرمان

با برگزاری انتخابات و تشکیل تیم جدید اعضای نظام صنفی رایانه ای، کمیسیون نرم افزار این نهاد نیز فعالیت های خود را از سر گرفت.

کمیسیون نرم افزار نظام صنفی رایانه ای استان کرمان، همیشه یکی از فعال ترین کمیسیون های این سازمان بوده که با مدیریت جناب مهندس سعیدی فر در طی سالیان گذشته، به بررسی و رفع مشکلات صنعت نرم افزار استان می پرداخته است.

با تشکیل تیم جدید سازمان نظام، جناب آقای مهندس مداح، ریاست جدید سازمان نظام، بار دیگر پیگیری و پیشبرد این کمیسیون را به جناب آقای مهندس سعیدی فر سپردند. در این راستا، اولین جلسه در دور جدید با حضور همکاران و بزرگان صنعت آی.تی استان برگزار شد و برنامه ریزی های اولیه در این رابطه صورت پذیرفت.

Share this post